Afiliate El defensor del profesor Formación Concurso de traslados Oposiciones CCAA Consulta aquí todas las oferta de empleo público Bolsa de trabajo

Jubilaciones

El fin de la vida laboral supone un cese en el trabajo que necesita tener una prestación económica a la que llamamos jubilación. La prestación económica en su modalidad contributiva va a depender de los años cotizados y del Grupo de Cotización al que pertenezca en este caso el funcionario docente. En las tablas que elaboramos cada año podemos ver la actualización de las prestaciones por jubilación para el Grupo A1 (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria) y Grupo A2 (Cuerpo de Maestros y Profesores Técnicos de Formación Profesional). Puedes consultar todos los modelos de solicitudes en este enlace

tabla-pensiones-2018-cv
Cuadro de Pensiones 2018
Cuadro de Haberes Reguladores
 • Les pensions experimentaran un increment del 0,25% respecte a les de l'any 2017 (R.D. 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de Classes Passives per a l'any 2018. BOE del 30 de desembre).
 • Pensió màxima a rebre (36.121,82 €/any. 2.580,13 €/mes)
 • Per al càlcul de la pensió cal buscar a la fila dels anys els serveis que es tenen. A més a més cal descomptar el % de l'IRPF que Hisenda estipuli en cada cas.
Tabla de pensiones actual 2017
jubilaciones_2017

Tabla de pensiones actual 2016
tabla_pensiones_2016

Tabla de pensiones actual 2015
tabla_pensiones_2015

Tabla de pensiones actual 2014
tabla_pensiones_2014

Tabla de pensiones actual 2013
tabla_pensiones_2013

Tabla de pensiones actual 2012
tabla_pensiones_2012

Tabla de pensiones actual 2011

Tabla de pensiones actual 2010
tabla_pensiones_2010

Tabla de pensiones actual 2009
tabla_pensiones_2009


Les pensions experimentaran l'any 2018, un augment del 0,25% sobre la quota mensual íntegra que rebem o pertocaria rebre al seu titular el 31 de desembre de 2017.

 • Edat: 65 anys (excepte el perllongament de l'estada en servei actiu).
 • Carència: mínim 15 anys cotitzats.
 • Càlcul de la pensió: la pensió es calcula aplicant els percentatges que es basen en el nombre d'anys de serveis, quantitats que es coneixen com a havers actius i que es basen en el grup en el qual s'emmarca el cos al qual pertany el funcionari.

Cuadro de Haberes Reguladores

(Veure taula)

Es reconeix un percentatge addicional per cada any complet cotitzat entre la data en que es va conèixer que l'edat i la del fet causant de la pensió. Aquesta quantitat es basarà en els anys de cotització acreditat a la primera de les dates indicades, segons l'escala següent:

 • Fins 25 anys cotitzats: 2%
 • Entre 25 i 37 anys cotitzats: 2,75%
 • A partir de 37 cotitzats anys: 4%

La suma de la pensió i la bonificació no pot superar el límit màxim de l'haver regulador del grup A1 considerat en còmput anual (2.850, 13 €/mes).

 • Edat: como a mínim 60 anys d'edat.
 • Període cotizat: 30 anys d'eficaç servei a l'Estat.
 • Característiques: aquesta jubilació es condiciona a cinc anys de elegible serveis estan coberts en el règim de classes passives.
 • Termini de sol·licitud: com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació demanada.
 • Requisits: Quan la persona interessada estiga afectada per una lesió o alguna patologia, somàtica o psíquica i siga estabilitzada i irreversible o procés remot o incerta reversibilitat, que la dificulta plenament per a la realització de les funcions del seu cos, escala, plaça o carrera i ser declarat d'ofici o a instància de part d'aquesta situació.
 • Càlcul de la pensió: Es calcula igual que la pensió ordinària de jubilació per edat, amb la particularitat de què quan aquella es produïx mentre el funcionari en servei actiu o situació equiparable, es consideraran com a serveis efectius, a més a més dels acreditats fins eixe moment, els anys complets que li resten al funcionari per a cumplir l'edat de jubilació, entenent-se estos com prestats en el Cos, Escala, plaça, ocupació o categoria en qué figure adscrit en el moment en què es produïx el cessament per jubilació.
 • Característiques: quan en el moment del risc materialitzat, l'interessat acredite menys de vint anys de servei i la incapacitat no li inhabilite per a qualsevol professió o ocupació, l'import de la pensió de jubilació ordinària, calculat com es descriu a la paràgraf anterior es reduiran en un 5% per cada any complet de servei, que es perda i fins a complir els 20 anys de servei, amb un màxim del 25% per a qui acredite 15 o menys anys de servei.
 • Característiques: Aquells que es jubilen amb 65 anys i 35 anys de servei o més, poden conciliar les seues pensions amb activitats privades o autònomes, que donen lloc a la inclusió del sol·licitant en qualsevol règim de la Seguretat Social pública. En aquest cas i durant el temps restant en aquesta situació el funcionari jubilat rebrà 50% de la pensió assignada. Cada any aquest 50% es revalorarà en el percentatge que es determine. Serà incompatible amb la l'exercici d'una activitat per compte propi o aliena, donant lloc a la inclusió del seu propietari en qualsevol règim de la Seguretat Social, quan es percep una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei.

Quan no estiga incapacitat per a qualsevol professió o ofici, es podrà compatibilitzar la recepció de la pensió amb l'exercici de l'esmentada activitat, tot i quan siga diferent a la que venia realitzant al servei de l'Estat. En este cas, i mentre dure l'esmentada situació, l'import de la pensió reconeguda, es reduirà al 75 % de la corresponent quantitat, si s'acrediten més de 20 anys de serveis efectius a l'Estat; o al 55% si l'interessat haguera cobert menys de 20 anys de serveis en el moment de la seua jubilació o retirada.

 • Beneficiàries: Seran dones que:
 • Hagin tingut filles o fills naturals o adoptats.
 • Siguen beneficiàries de pensions de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat o viudetat que es cusen a partir de l'1 de gener de 2016 en el Règim de Classes Passives de l'Estat.
 • Import:

Consistirà a un import equivalent al resultat d'aplicar a la pensió que corresponga reconéixer, un percentatge determinat en funció del número de filles o fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons la següent escala:

 1. En el cas de 2 filles o fills: 5%
 2. En el cas de 3 filles o fills: 10 %
 3. En el cas de 3 filles o fills: 15 %

En el suposat cas en què la quantitat de la pensió que corresponga siga igual o superiors al límit de pensió màxima, sols s'abonarà el 50% del complement.

 • Òrgan que el reconeix: El complement per maternitat es reconeixerà per la Direcció General de Costos de Personal y Pensions del Ministeri d'Hisenda y Administracions Públiques.
 • Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei de Classes Passives de l'Estat (B.O.E. 27/5/1987)
 • Reial Decret 691/1991, de 12 d’abril, sobre còmput recíproc de quotes entre règims de Seguretat Social. (B.O.E. 1/5/1991)
 • Reial Decret 851/1992, de 10 de juliol, pel que es regules determinades pensions extraordinàries causades per actes de terrorisme. (B.O.E. 1/8/1992)
 • Reial Decret 2072/1999, de 30 de novembre, sobre transferències recíproques de drets entre el sistema de previsió social del personal de les Comunitats Europees i els règims públics de previsió social espanyols. (B.O.E. 18/4/2000)
 • Reial Decret 432/2000, de 31 de març, pel que es regula el còmput en Classes Passives dels períodes reconeguts com a cotitzats a la Seguretat Social en favor dels sacerdots i les religiosos de l’Església Catòlica, secularitzats (B.O.E. 8/4/2000)
 • Títol I del Reial Decret 710/2009, de 17 d’abril, pel que es desenvolupen les previsions de la Llei 2/2008, de 23 de desembre de matèria de Pensions de Classes Passives i de determinades Indemnitzacions Socials (B.O.E. 30/4/2009)
 • Resolució de 18 de març de 2010,de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques, per la qual es regula la gestió electrònica de l’imprès  “J”  d’iniciació del procediment de reconeixement de pensions de jubilació dels Funcionaris Civils inclosos en el Règim de Classes Passives de l’Estat (B.O.E. 8/4/2010).
 • Reial Decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre la revaloració de pensions de Classes Passives, de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2018. (B.O.E. de 30/12/2017)

Dins del col·lectiu de docents en l'àmbit de l'ensenyament públic també es troben funcionaris adscrits al Règim General de la Seguretat Social; ens referim a aquells funcionaris l'accés dels quals s'ha produït amb posterioritat a l'1 de gener de 2011, així com a funcionaris interins i professorat de religió als quals no seria aplicable el règim de jubilació de Classes Passives.

 • Edat: Des dels 65 anys quan s'acreditin 38 anys i 6 mesos fins els 67 anys període transitori d'aplicació paulatina fins el 2027 segons període cotitzat. (Veure taula)
 • Carència: Mínim 15 anys dels quals 2 hauran d'estar compresos dins dels 15 anys.
 • Situació laboral: Alta o assimilada a l'alta.
 • Càlcul de la pensió: La quantitat de la pensió depèn de l'import de les cotitzacions del treballador i el percentatge que s'aplica a ella en funció dels anys cotitzats. El percentatge s'estableix en el 50% als 15 anys i augmenta per mesos de cotització fins aplegar al 100% als 37 anys. S'estableixen 4 períodes transitoris fins el 2027.
 • Edat:Edat real 2 anys com a màxim inferior a l'ordinària
 • Carència: 35 anys de cotizació efectiva, 2 en els últims 15 anys.
 • Situació laboral: Alta o situació assimilada a l'alta.
 • Observacions: Coeficients reductors de la pensió per cada trimestre o fracció d'anticipació a l'edat ordinària de jubilació. El percentatge de reducció depèn dels anys cotitzats. Entre 2% i el 1,625% per cada trimestre o fracció.
 • Edat: Edad real 4 anys como màxim inferior a l'ordinària.
 • Carència: 33 anys de cotització efectiva, 2 dins dels últims 15 anys *.
 • Situació laboral: Alta o assimilada.
 • Observacions: Es considera jubilació anticipada involuntària quan hi ha cessament per reestructuració empresarial que no possibilite la continuïtat laboral o a conseqüència de ser víctima de violència de gènere i estar 6 mesos anteriors inscrit com a demandant d'ocupació.
 • Coeficients reductors: Coeficients reductors de la pensió per cada trimestre o fracció d'anticipació a l'edat ordinària de jubilació. El percentatge depèn dels anys cotitzats. Entre el 1,875% i el 1,5% per cada trimestre o fracció.

* Es computa com anys de cotització efectiva el temps de servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria amb el límit màxim d'1 any.


Tabla pensiones régimen seguridad social

Quants anys hem de tenir en compte per al càlcul de la base reguladora?

El càlcul de les pensions es du a terme mitjançant la determinació de la base reguladora a la qual s'aplicaran uns percentatges segons els anys cotitzats. Per tal de conèixer la base reguladora tindrem en compte els últims 21 anys de cotitzacions, per a aquells que es retiren en el 2018. Açò canvia cada any, i per cadascun que passa, cal afegir 12 mesos més que cal tindre en compte. Ho podem veure més clar en esta taula (i tinguem en compte que els mesos totals per al còmput es divideixen per un valor concret, que també canvie i que indiquem en la taula):

Ej.: Un professor que es jubile este any 2018, la seua base reguladora serà:

BR = Bases de cotiztació dels últims 252 mesos / 294


La quantitat resultant es multiplicarà pel percentatge que hi corresponga en base als últims anys treballats que variarà entre un 50% als 15 anys i augmenta per mesos de cotització fins arribar al 100% als 37 anys en 4 períodes transitoris fins el 2027.

fórmula bases reguladoras